Svrha ovog projekta jest istražiti kompleksan set bioloških, društvenih i kulturnih promjena i procesa koji su se odvijali na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba kroz sveoubuhvatno multi- i interdisciplinarno istraživanje ljudskih bioloških ostataka koje kombinira klasične arheološke i bioarheološke metode s analizama stabilnih izotopa i drevne DNA, radiološkim i geometrijsko-morfometrijskim analizama, radiokarbonskim datiranjem i mikroCT skeniranjem. PASTLIVES projekt će obraditi slijedeća istraživačka pitanja: a) populacijska kretanja, demografija i genetika; b) prehrana i opće zdravlje; c) namjerno nasilje i sukobi. Predloženi pristup omogućit će bolje razumijevanje i dobivanje jasnije slike o različitim aspektima prapovijesnog života (i smrti) kao što su populacijska struktura, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe na području Hrvatske ali i u širem europskom kontekstu.